بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت در گزارش فعالیت ماهانه مربوط به شهریور، تولیدات شرکت طی دوره شش ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ١١ درصد کاهش یافته است. در بخش فروش نیز با کاهش در تقاضای بازار فروش با کاهش مواجه شده است چنانکه..........