طبق اطلاعات ارائه‌ شده شرکت در سال ٩٧، ٩۶١ میلیون انواع داروها بوده و همچنین میزان فروش در این سال ٩٢٨ میلیون اعلام‌شده که مبلغ این فروش بالغ بر ٣٢٣۶ میلیارد ریال بوده است. همچنین شرکت در گزارش‌های ٩ماهه خود سود خالص هر سهم را ٨۴٠ ریال اعلام نموده که.......