از محصولات شرکت عمدتاً سیمان تیپ ٢ و تیپ ۵ می‌باشد که طی نیمه اول سال جاری شرکت موفق به تولید ۶٠١١۴٨ تن از انواع این محصولات شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش ۴ درصدی داشته است. همچنین طی این دوره درآمد فروش مبلغ ۵٢٠٠۴٣ میلیون ریال می‌باشد که ........