درباره وجود ریسک های مختلف در بازار و لزوم احتیاط سرمایه گذاران هیچ تردیدی وجود ندارد اما درباره آنچه در آینده رخ خواهد داد نظرات مختلف است. به نظر می رسد بدبین ها ..