در رده تولیدات داخلی، رشد مناسبی در فروش داشته به طوریکه بیش از ٩٠ درصد فروش ١٢ ماهه سال قبل را در ۶ ماهه امسال پوشش داده و این در حالی ست که قیمت کنونی سهم در حوالی ...