در نمودار تعدیل شده و عملکردی ، نوسانات قیمتی سهم تحت تاثیر یک خط مورب صعودی قرار داشته است. طی این مدت قیمت پس از رسیدن به محدوده خط روند صعودی ، با افزایش تقاضا و رشد قیمتی همراه بوده است...