امروز هم مثل روزهای قبل، بی هیچ تفاوتی! هنوز هم بازارهای کالایی چنگی به دل نمی‌ زنند و رخداد مهمی نیز در این بازارها به ثبت نمی‌ رسد؛ گویی...