بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت طی گزارش فعالیت ماهانه مربوط به شهریور، تولیدات شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٨ درصد رشد داشته است. همچنین در بخش فروش رشد بیشتر و در حدود ۵۴ درصد می‌باشد چراکه طی سال جاری با ........