از محصولات شرکت صنایع کاغذ پارس شامل کاغذ رول سفید، خمیر ویرجین، رول فلوتینگ، خمیر مایع و غیره می‌باشد که طی دوره ١٠ ماهه منتهی به ٣١-٠۶-٩٨ شرکت موفق به تولید ۵١۶٧٩ تن از انواع محصولات شده است. همچنین طی این دوره شرکت با فروش ٩٧ درصد از.........