بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت در گزارش فعالیت ماهانه مربوط به شهریور، تولیدات شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ١٧ درصد افزایش یافته است. با این حال طی دوره مشابه فروش شرکت ۵ درصد بیشتر از مجموع تولید آن بوده است ولی طی سال جاری فروش در حدود .....