در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم ٣٠ دقیقه ، نوسانات نموداری سهم را داخل یک محدوده تراکمی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف مثلث در حال نوسان بوده است...