تحولات روز اخیر سبب شده بازارها در نقطه عطف قرار بگیرند و در این مواقع، احتمال خطای سرمایه گذاران بیش از دیگر مواقع است. به همین دلیل ضروری است بر واقعیت ها تمرکز شود و حدس و گمان ..