طی نیمه اول سال جاری تولیدات شرکت بالغ بر ٩٢١۴٢٢ کیلوگرم انواع محصولات نارکوتیک و غیر نارکوتیک و ۵۵٩٨۵٧ لیتر انواع محصولات نهایی بوده است که از محل فروش ٩۴ درصد از این تولیدات درآمد ١۵٨٢٧٨٣ میلیون ریالی نصیب شرکت شده که .......