بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت، تولیدات طی نیمه اول سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال ٩٧ در حدود ٨٠ درصد رشد داشته است. همچنین مقدار فروش با رشد بیشتر و ٨۴ درصدی همراه بوده چنانکه .........