شرکت سرمایه‌گذاری جامی در تاریخ ١١-٠۵-١٣٨٣ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس گردید که در اجرای مفاد ماده ٣٣ قانون برنامه پنجم توسعه نام شرکت تحت شماره ٣٣٣١۴ مورخ ٠٩-١٢-٩١ در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار درج گردید و در حال حاضر ..........