صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز متاثر از روند بازار با شناسایی زیان مواجه شدند با این وجود بیش از نیمی از صندوق ها هفته منتهی به ١٩ مهرماه را ....