در نمودار روزانه و تعدیل شده نوسانات ٨ - ٩ ماه اخیر را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است...