به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، خبرهای مهمی از فروش دارایی در این سرمایه گذاری که پتانسیل جهش عایدی سبب صدور سیگنال خوبی شد