در نمودار تعدیل شده و در فریم هفتگی ، پس از یک ساختار اصلاحی مرکب WXY قیمت وارد یک ترند صعودی شده است. اصلاح اخیر سهم در قالب الگوی مثلث همگرا را می توان ...