در جهش دوم که تا سال ۱۴۰۰ محقق خواهد شد ، تولید به لحاظ ارزشی حدود۵۰ درصد اضافه خواهد شد و در آمد از ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار و تولید به بالای ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید...