شرکت شیمی دارویی داروپخش یکی از زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین TPICO محسوب می‌گردد و سهام اصلی آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) می‌باشد. شرکت شیمی دارویی داروپخش(DPPC) با ......