در زمان کنونی در کف حمایتی قابل اعتمادی قرار گرفته که حد ضرر ۵ درصدی را برای خریداران و سهامداران به همراه خواهد داشت. باید توجه داشت که در صورت اصلاح بیشتر...