نسبت های مالی این شرکت اگرچه نسبت به قبل رشد داشته اما هنوز برای سهامداران پر ریسک به نظر نمی رسد. نیم نگاهی به وضعیت بنیادی این شرکت حکایت از ...