بازارهای کالایی از رونق نسبی هفته پیش فاصله گرفته است و به سمت ثبات نرخ و حتی کاهش قیمت‌ ها متمایل شده است. به طوری که...