در دو هفته اخیر بر تعداد ریسک هایی که عملکرد بازارها را تهدید می کنند افزوده شده و سرمایه گذاران درباره ادامه حضور در بازار و نحوه کسب سود مردد هستند. تحلیلگران معتقدند ..