از تولیدات شرکت متانول و بخارآب می‌باشد که طی ۶ ماهه نخست سال جاری متانول، ۶٩ درصد از مقدار فروش شرکت را تشکیل می‌دهد و از محل آن در حدود ٩٩ درصد از درآمد شرکت محقق شده است. همچنین مجموع درآمد حاصل از فروش طی این مدت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ......