عملکرد هفتگی صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز متاثر از فضای بازار مثبت و با کسب بازدهی مناسبی همراه بوده است و طی هفت روز گذشته صندوق های یکم سهام گستران شرق، سپهرآتی خوارزمی، ذوب آهن، البرز....