سهام شرکت همچنین در ابتدا در بازار پایه فرابورس پذیرش و عرضه شد. اما طی مرداد ماه نماد شرکت به بازار اول فرابورس منتقل گردید و در حال حاضر تحت نماد "فرابورس" در گروه فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین لازم به ذکر است که سهام شرکت طی سال جاری رشدی بالغ بر ٣٠۶ درصد را تجربه نموده است. البته .......