در این تحلیل نمودار تعدیل نشده فرآورده های نسوز آذر را مشاهده می کنیم... این نمودار نشان می دهد : «کاذر» در ادامه حرکت صعودى خود در حال تکمیل موج ٣ اصلى می باشد که اهداف این موج به ترتیب ١٢٧۴, ١۴٠۶ و ١۵۵٣ تومان در نظر گرفته شده است...

در این تحلیل نمودار تعدیل نشده فرآورده های نسوز آذر را مشاهده می کنیم.

این نمودار نشان می دهد : «کاذر» در ادامه حرکت صعودى خود در حال تکمیل موج 3 اصلى می باشد که اهداف این موج به ترتیب 1274, 1406 و 1553 تومان در نظر گرفته شده است.

در ادامه هدف موج 5 در تحلیل هفتگى ( بلندمدت ) محدوده قیمتى 2000 تومان است.

لذا توصیه می شود پس از عبور از تارگت نخست 1100 تومان ، همچنان با این سهم بمانید.