در نمودار روزانه شاخص کل در بازه زمانی ۱.۵ ساله ، شاخص کل از محدوده ٩٢ هزار واحد شروع به رشد کرد. حرکات قیمت در این بازه زمانی را می توان در قالب یک الگوی هارمونیک AB=CD تفسیر کرد. در حال حاضر قیمت در محدوده...