در هفته گذشته دو سهم کم ریسک و دو سهم پرریسک معرفی شدند. شامل «سهگمت» ٨۵٠ تومانی که با رشد حدود ۶ درصدی همراه شد و «کاذر» ٩٢٠ تومانی که رکورد خوبی بر جای گذاشت. این سهم ٩٢٠ تومانی با بازدهی سنگین نزدیک ٢٠ درصدی هدف ١١٠٠ تومانی وعده داده شده را تاچ کرد... از سبد پرریسک هم مس سرچشمه ۵۶٠ تومانی با بازدهی خوب ١١ درصدی همراه شده و پارس آریان ٢۴٠ تومانی هم در همان سطوح ٢۴٠ تومان مهمان نوسانات آرامی است...