سخن گفتن از تاثیرات تنش های تجاری که ترامپ بیش از یک سال است آن را آغاز کرده ممکن است تکراری به نظر برسد اما اثرات این تنش ها چنان بزرگ است .. سرمایه گذاران در بازارهای مختلف باید با درک این تاثیرات ..