این هفته چه می شود؟ روند نزولی نرخ در بازار پلیمرها شدیدتر از حد انتظار است. گویی بازارها خود را برای...