بازار نفت در هفته های اخیر دستخوش تحولات مختلف شده و قیمت ها رو به کاهش بوده است. سرمایه گذاران در سهام نفتی باید دیدگاهی واقع بینانه درباره افق قیمت ها داشته باشند. واقعیت است که ..