بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت طی گزارش فعالیت ماهانه، تولید طی دوره شش ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل در حدود ٢ درصد افزایش یافته است. با این حال فروش به اندازه تولید رشد نکرده است چنانکه نسبت فروش به تولید .........