در صورت بازگشت به مدار صعوی به نظر می رسد نخستین مقاومت سهم، قله قبل می باشد و در صورت ادامه روند تارگت سهم ...