در نمودار تعدیل شده و در مقیاس زمانی ٣٠ دقیقه ای ، پس از تکمیل الگوی اصلاحی مثلث ، قیمت وارد یک رالی صعودی ۵ موجی شده است...