رالی صعودی سهم از اواخر اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و تا اواسط اردیبهشت ماه سال جاری ادامه داشت. در این بازه زمانی در نمودار تعدیل شده قیمت از محدوده ١١٠٠ تومان استارت زد و تا...