بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت در گزارش فعالیت ماهانه شهریور، میانگین تولید ماهانه طی سال جاری در مقایسه با سال ٩٧ در حدود ۴١ درصد کاهش یافته است. همچنین نسبت فروش به تولید طی سال ٩٧ در حدود ١٠٢ درصد بوده است که طی سال جاری به ٩٢ درصد کاهش یافته که.......