پس از عرضه اولیه سهم شاهد یک رالی صعودی بودیم. به گونه ای که ارزش سهم از محدوده ١٨٠٠ تا حوالی ٣٢٠٠ تومان پیشروی داشت. سپس شاهد...