به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم به دلیل سود سازی بالا و ارزش ان ای وی خوبی که دارد در کنار معامله بلوکی در پیش رو پتانسیل بازدهی خوبی داشته و سیگنال خرید صادر کرد