در آن تحلیل اشاره داشتیم که قیمت در حال تکمیل الگوی اصلاحی مثلث است و پتانسیل رشد تا ٢۶٠ تومان را دارد. در حال حاضر سقف محدوده تراکمی...