شرکت گریدهای مختلف پلیمرهای تخصصی را تولید می کند و در پایان سال ١۴٠۴ به دو میلیون تن محصول پلیمری دست خواهد یافت. علاوه بر این، این شرکت تا پایان سال نیز وارد بازار سرمایه خواهد شد...