بازارهای کالایی روزهای آرامی را سپری می‌ کنند، اگر چه بازارها میل به تغییر را برداشته و البته گام به گام به سمت بهبود حرکت می‌ کنند، اما...