به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴,اخبار مثبت این سهم در کنار شکست مقاومت قوی این سهم را وارد فاز صعودی خوبی نموده و سیگنال قوی صادر کرد