این شرکت به دلیل ماهیت سودآوری برآورد می شود از محدوده کف بنیادی ١٨۵ تومان تا محدوده تعادلی نشان داده شده در نمودار رشد کند و ...