حداقل بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام طی شش ماهه نخست سال ٩٨ با کسب سود ٢٨.۵۶ درصد به صندوق ....