طی سال جاری شرکت در برخی محصولات همچون جو، کلزا، گوساله نر و کود حیوانی با کاهش در تولید و فروش مواجه بوده است. ولی طی سال جاری عمده محصول شرکت یعنی شیر با افزایش ٣ درصدی در مقدار و ۴ درصدی در فروش همراه بوده است که با افزایش .....