طبق اطلاعات صورت‌های مالی شرکت، محصولات شرکت شامل پولت تخم‌گذار و جوجه یک‌روزه گوشتی می‌باشد که در سال ٩٧، از بابت پولت تخم‌گذار این شرکت زیان ده بوده و از برای این محصول در سال ٩٧، ۵٢٢٨ میلیون ریال زیان گزارش‌شده است. در سه‌ماهه اول سال مالی ٩٨ اما این محصول با سودآوری همراه شده و .....