نکته قابل توجه در صورت سود و زیان دوره سه ماهه این بانک، افزایش ٢۶ درصدی در سود تسهیلات اعطایی و ١٧٠ درصدی سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها می‌باشد که باعث رشد ٢٨ درصدی در مجموع درآمدهای مشاع طی این دوره در مقایسه با .....